REZERV YAPI ALANLARI YENİDEN TANIMLANIYOR

  • Eklenme Tarihi :24.10.2023 | 19:48
  • Muhabir :Hatay Gazetesi

Kentsel dönüşüm yasa teklifi kabul edildi

REZERV YAPI ALANLARI YENİDEN TANIMLANIYOR

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı. Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ele alındığı komisyonda, açılış konuşmasını Karaismailoğlu yaptı. Karaismailoğlu, 6 Şubat depremlerinden alınacak dersler olduğunu söyleyerek, "Bir daha bu sıkıntıların, bu acıların yaşanmaması için yapılan işler var. Bunların en önemlisi de kentsel dönüşüm. Bu kanun kapsamında buna atıflar var. Aynı bunun gibi yine kentsel dönüşümün hızlandırılması için bugüne kadar yaptıklarımızda, yaşadığımız tecrübelerde yaşadığımız zorlukları ortadan kaldıracak kentsel dönüşümü hızlandıracak tedbirler getiriyoruz. Bu kanunla beraber karar alma süreçlerindeki oranlarda değişiklik yapıyoruz. Ara buluculuk hizmeti getiriyoruz. Mahkeme süreçlerini kısaltıp, kentsel dönüşümü hızlandıracağız. Yine tebligatlarla ilgili yeniden düzenlemeler var. Vergi harç muhabbetleriyle ilgili yeniden düzenlemeler var. Hibeler ve uzun vadeli krediler ve birtakım maddi avantajlar sağlayan yeni düzenlemeler var" dedi.

 

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, 6 milyon bağımsız bölümün risk altında olduğunu ifade ederek, "Bunların içinde 2 milyon bağımsız bölümün de şu veya bu şekilde acil olarak dönüştürülmesi gerekmektedir. 6306 sayılı kanun yürürlüğe girdiği 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleriyle ülke genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanmıştır. Halen 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci de devam etmektedir. 2012 yılından bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleri kapsamında toplam 480 milyar lira harcanmıştır. Riskli yapıların dönüştürülmesinin bir an önce tamamlanması için 6306 sayılı kanunun uygulama sürecinde karşılaşılan problemleri çözmek açısından hukuki, idari ve mali uygulamanın gerekirse maliklerin tümünün muvafakatı aranmaksızın bakanlıkça veya idarece, resmen yapılmasının önü açılmıştır. Valiliklere kira yardımıyla yine evlerini konutlara dönüştürmek isteyenlere verilecek kredi faiz desteği miktarının arttırılması ve uygun sürede desteklenmesiyle ilgili hükümler 6306 sayılı kanuna eklenmiştir" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASA TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında İdari Yargılama Usulü Kanunu'na eklenecek maddeyle yeni usuller getiriyor.

Buna göre, ilk inceleme ve savunma verme süreleri, genel usulden daha kısa belirleniyor. Dosyanın daha çabuk tekemmül etmesi için 'savunmaya cevap' ve 'cevaba cevap' aşamaları kaldırılarak savunma verilmekle dosyanın tekemmül etmesi öngörülüyor. Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin verilen kararlara itiraz edilemeyecek. Keşif yapılması ve bilirkişi raporlarının teslim edilmesi bakımından süreler kısaltılması hedefleniyor. Ayrıca, tarafların hak ve menfaatlerinin korunması bakımından zorunluluk bulunması halinde mahkemece ilk incelemeyi müteakip, savunma beklenmeksizin derhal keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına imkan tanınıyor. Bilirkişilere ilişkin itirazların rapora yapılan itirazla birlikte gerçekleştirilmesi öngörülürken tarafların istemi olsa dahi duruşma yapılması mahkemenin takdirine bırakılıyor; davaların dosyanın tekemmülünden veya ara karar, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gereken hallerde, bunların tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanması hüküm altına alınıyor. Elektronik tebligat adresi bulunmayan taraflara, keşif ve duruşma gününün bildirilmesine ilişkin tebligatların seri ve hususi yollarla yapılmasına imkan tanınıyor.

REZERV YAPI ALANLARI YENİDEN TANIMLANIYOR

Kanun teklifi ile dış finansman imkanlarının Kentsel Dönüşüm Başkanlığına, krediye ilişkin anlaşmadaki amaca sadık kalınarak kullandırılmasını sağlamak üzere düzenleme öngörülmekte. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 'dış borcun tahsisi' tanımına 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığına' ibaresi ekleniyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, özel bütçeli idare olarak teşkilatlandırılıyor. Dünya Bankası tarafından finanse edilen kredinin Kentsel Dönüşüm Başkanlığa tahsisli olarak kullandırılmaya devam edilmesine yönelik düzenleme yapılıyor. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'daki 'rezerv yapı alanı' tanımında değişiklik yapılacak. Rezerv yapı alanı tanımında yer alan 'yeni yerleşim alanı olarak' ibaresi metninden çıkarılacak. Bu düzenlemenin gerekçesinde, uygulamada açılan davalarda, herhangi bir taşınmazın rezerv yapı alanı olarak belirlenebilmesi için meskun alanlar dışında olması gerektiği yönünde değerlendirme yapılarak hüküm kurulduğu, yerleşim yerlerinde yer alan parsellerin de rezerv yapı alanı olarak belirlenmesinin mümkün olmasının amaçlandığı belirtildi. Riskli yapı tespiti ve Hazine taşınmazlarının değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsisine ilişkin görev, hak ve yetkilerin bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca kullanılmasını sağlamak üzere değişiklik yapılıyor.